30.10.2019

Съобщение

ОИК-Дупница публикува графичен файл на одобрени бюлетини по видове избори за Втори тур  на 3 ноември 2019 година:

Образец на Бюлетина за Кмет на Община Дупница

Образец на Бюлетина за Кмет на кметство Крайници

Образец на Бюлетина за Кмет на кметство Самораново

Образец на Бюлетина за Кмет на кметство Червен брег

17.10.2019

Съобщение

   До 21.10.2019г. избирателите с трайни увреждания , който не им позволяват да упражнят изберателното си право в изборното помещение, имат възможност да подават заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия.

14.10.2019

Съобщение

    Общинска избирателна комисия Дупница уведомява, членовете на секционни избирателни комисии, че обучение на всички членове на секционни избирателни комисии на територията на община Дупница ще бъде проведено на 21.10.2019 г. от 15.00  часа и на 22.10.2019 г.  от 17.00 часа в Общински театър "Невена Коканова" гр.Дупница

07.10.2019

Съобщение

Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 27 октомври 2019 г.

            Указанията може да прочетете тук

07.10.2019

Съобщение

      Във връзка протоколно решение и във връзка с писмо изх.№ МИ-15-697/05.10.19 от ЦИК, ОИК-Дупница публикува графичен файл на одобрени бюлетини за всички видове избор , за изборите насрочени за 27 октомври 2019 година.

Образец на Бюлетина за общински съветници

 

Образец на Бюлетина за Кмет на Община Дупница

 

Образец на Бюлетина за Кмет на кметство Бистрица

 

Образец на Бюлетина за Кмет на кметство Джерман

 

Образец на Бюлетина за Кмет на кметство Крайници

 

Образец на Бюлетина за Кмет на кметство Самораново

 

Образец на Бюлетина за Кмет на кметство Червен брег

 

Образец на Бюлетина за Кмет на кметство Яхиново

 

04.10.2019

Съобщение

Относно регистрация на застъпници и представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети на територията на Община Дупница

 

        І.Регистрация на застъпници и заместващи застъпници Решение № 1080-МИ от 12.09.2019 г. на ЦИК.

      1.Застъпниците се регистрират в Общинска избирателна комисия Дупница чрез Заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 73-МИ от изборните книжа), подадено до 17.00 ч. на 26 октомври 2019 г. Заявлението се подписва от представляващите партията, коалицията или местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно. Заявлението на инициативния комитет се подписва от представляващото инициативния комитет лице. Към заявлението задължително се представя списък на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в електронен вид excel формат по образец, подписано от лицата, посочени по-горе и декларация от лицата, заявени за регистрация като застъпници (Приложение № 75-МИ от изборните книжа).

Технически носител в excel формат за регистриране на застъпници

     2.Заместващите застъпници се регистрират в  ОИК Дупница до изборния ден по реда на т. 4 чрез предложение за регистрация по образец (Приложение № 74-МИ от изборните книжа).

            Общият брой на застъпниците на кандидати на всяка кандидатска листа на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции, разкрити на територията на Община Дупница.

 Указания за въвеждане на данните за застъпници и заместващи застъпници

 

        ІІ.Регистрация на Упълномощени представители - Решение № 1080-МИ от 12.09.2019 г. на ЦИК.

            1.Всяка партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет изготвя списък на хартиен носител с имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден. Списъкът се номерира съобразно последователността на вписване на представителите. Списъкът се подписва и предава до 26 октомври 2019 г. 17:00 часа включително на Общинска избирателна комисия Дупница от представляващия партията, коалицията, местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. Когато списъкът е от инициативен комитет, той се подписва от представляващото инициативния комитет лице. В случаите, когато списъкът се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и съответното пълномощно.

 1. Списъкът се представя и на технически носител в електронен вид, като номерацията е съобразно последователността в хартиения носител.

Технически носител в excel формат за предаване на представители

            Общият брой на упълномощените представители на партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции, разкрити на територията на Община Дупница.

 

28.09.2019

Съобщение

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

Сайтът предоставя и възможността да се подават "Искане за гласуване по настоящ адрес" по електронен път от общинските администрации след идентификация с електронен подпис.

 • Чрез SMS

Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (A1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за Избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. за въведения ЕГН.

 • Чрез стационарен или мобилен телефон

Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

 

28.09.2019

Съобщение

ВАЖНИ СРОКОВЕ

ОИК-Дупница напомня, че крайния срок за:

 • За вписване на избирател в избирателен списък по настоящ адрес е 12.10.2019г.;
 • За заявяване на желание за гласуване с подвижна избирателна кутия е 12.10.2019г;
 • За отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък е 19.10.2019г.;

 

24.09.2019

Съобщение

Следващото заседание на Общинска избирателна комисия Дупница е насрочено на 25.09.2019г. от 17:00 часа.

20.09.2019

Съобщение

       ОИК Дупница ще определи чрез жребий реда за участие в диспутите на политическите субекти кандидати в изборите на 27.10.2019 г. Жребият ще се проведе на 25.09.2019 г. (сряда) от 15:00 ч. в панорамната зала на Община Дупница, в която се помещава Общинска избирателна комисия Дупница.

12.09.2019

Съобщение

    Общинска  избирателна комисия - Дупница ще заседава всеки Вторник и Четвъртък, от 16.30 часа, на следния административен адрес: гр.Дупница, пл. „Свобода“1, в сградата на Общинска администрация Дупница, етаж 4, Панорамна зала.

11.09.2019

Съобщение

Следващото заседание на Общинска избирателна комисия Дупница е насрочено на 11.09.2019г. от 17:00 часа.

11.09.2019

Съобщение

Регистрация на инициативни комитети за издигане на независими кандидати за общински съветници и за кметове в ОИК Дупница

Инициативният комитет в срок до 16 септември 2019 г. (не по-късно от 40 дни преди изборния ден) представя в ОИК Дупница заявление за регистрация – Приложение № 53-МИ от изборните книжа. Заявлението се подписва от всички членове на инициативния комитет и се подава от лицето, представляващо инициативния комитет.

 В заявлението се посочват:

- имената, единният граждански номер, (личен номер) и постоянен адрес (адрес на пребиваване) на избирателите по т. 2;

- имената, единният граждански номер, (личен номер) и адрес на кандидата, за който се създава инициативният комитет;

- искане за регистрация на инициативния комитет за участие в изборите (в съответния вид избор);

- адрес, електронен адрес, телефон, факс и лице за контакт.

Към заявлението се прилагат документите по чл. 153, ал. 4 ИК, а именно:

а) решението за създаване на инициативния комитет и решение за определяне на лицето, което да го представлява;

б) нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет;

в) декларация по образец – Приложение № 55-МИ от изборните книжа, за всеки един от членовете на инициативния комитет, че има право да гласува в съответния вид избор и, че няма да обработва и предоставя личните данни на включените в списъка за подкрепа на независимия кандидат лица за други цели освен предвидените в Изборния кодекс;

г) удостоверение за банкова сметка на името на лицето, представляващо инициативния комитет, която ще обслужва само предизборната кампания;

д) имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания.

Общинската избирателна комисия Дупница  извършва проверка на документите, приложени към заявлението и взема решение за регистрацията на инициативния комитет незабавно, но не по-късно от 16 септември 2019 г. – 40 дни преди изборния ден.

11.09.2019

Съобщение

       Регистрацията на кандидатските листи в ОИК, се извършва по реда на Решение № 943-МИ от 02.09.2019г. на ЦИК. Съгласно т.18.1 от решението, предложението за регистрация на кандидатска листа се представя в ОИК на хартиен и на технически носител в ексел формат.

Прилагаме образец на предложение за регистрация на  кандидатска листа за общински съветници.

08.09.2019

Съобщение

Следващото заседание на Общинска избирателна комисия Дупница е насрочено на 09.09.2019г. от 16:30 часа.

05.09.2019

Съобщение

Структурираният електронен вид на списъците на избирателите, подкрепящи регистрацията на независим кандидат за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. може да изтеглите от тук

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 265 / 14.06.2023

  относно: прекратяване предсрочно на пълномощията на кмет на кметство с. Джерман.

 • № 264 / 17.08.2022

  относно: прекратяване предсрочно на пълномощията и обявяване на избран общински съветник от кандидатската листа на Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“.

 • № 263 / 24.11.2021

  относно: прекратяване предсрочно на пълномощията и обявяване на избран общински съветник от кандидатската листа на Местна коалиция земеделски НАРОДЕН СЪЮЗ (Движение Гергьовден и Съюз на свободните демократи).

всички решения